کیفیـت، قانـون طبیعت

کارشناس ارشد مالی (بهای تمام شده)

تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

شرح فرصت شغلی

  • کنترل اسناد انبار و تطابق با زیرسیستم های مرتبط
  • کنترل زیرسیستم های تولید و مصرف و تطابق با  BOM
  • محاسبه بهای تمام شده و گردش مواد سالانه
  • تهیه گزارش های مرتبط با انبار و بهای تمام شده

نیازمندی ها

  • ماهیت حساب ها / تسلط
  • اصول حسابداری صنعتی / تسلط
  • استانداردهای حسابداری / خوب
ارسال رزومه برای موقیعت شغلی
کارشناس ارشد مالی (بهای تمام شده)