کیفیـت، قانـون طبیعت

رئیس مالی

تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

شرح فرصت شغلی

  • تحلیل و تفسیر صورتهای مالی
  • بودجه بندی و کنترل بودجه
  • نظارت بر ثبت کلیه اسناد حسابداری
  • تطبیق حسابها و کنترل مغایرت ها

نیازمندی ها

  • اصول حسابداری / تسلط
  • ماهیت حسابها / تسلط
  • مدیریت مالی / تسلط
ارسال رزومه برای موقیعت شغلی
رئیس مالی